Terms & Conditions

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetovú stránku www.sakristia.sk

Online obchod s liturgickými potrebami a oblečením

Majiteľka: Mária Ledecká

so sídlom Zimná ulica 58, 052 01 Spišská Nová Ves,

IČO: 45 466 122

DIČ:104 29 58 664

(ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)

ČASŤ I.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

2. Predávajúcim je SKRISTIA.SK, so sídlom Zimná ulica 58, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45466122, DiČ: 1042958664 /ďalej len ,,predávajúci“/

3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.svadba-snv.sk, elektronickej pošty, telefonicky; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty označené predajnou cenou uvedené v ponuke na internetovej stránke www.svadba-snv.sk

Článok II.

Objednávanie tovaru

1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.svadba-snv.sk, elektronickej pošty alebo telefonicky na 0905 84 83 89.

2. Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s adresou trvalého bydliska), telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov, cenu.

3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

4. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Zvyčajne je toto potvrdenie zasielané do 5 pracovných dní. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

  • Osobný odber v Salóne SISI, na adrese obchodu + 0,00 €
  • Slovenská pošta (doporučene po prevode peňazí) + 2,30 €
  • Slovenská pošta (na dobierku do sumy tovaru do 27€ s DPH) + 3,00 €
  • Slovenská pošta (na dobierku nad sumu tovaru 27€ s DPH) + 3,50 €
  • Kuriérskou spoločnosťou DPD (po prevode peňazí) + 5,00 €
  • Kuriérskou spoločnosťou DPD (na dobierku) + 6,50 €
  • Kuriérskou spoločnosťou UPS do 24 hodín (po prevode peňazí) + 6,50 €
  • Kuriérskou spoločnosťou UPS do 24 hodín (na dobierku) + 6,99 €

3. Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

4. V prípade objednávky tovaru vo výške nad 500 €, nebude poštovné a balné účtované a tovar bude zaslaný zákazníkovi  s darčekom.

5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Neprebratie zásielky na dobierku POZOR!!!
Odoslanie zásielky potvrdzuje Salón SISI emailovým alebo telefonickým oznámením o aktualizácii - odoslaní zásielky. Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade Salón SISI zašle  na vyžiadanie číslo podacieho lístka.) 
V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si Salon SISI vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 6,64 € (200 Sk). Neprebratá zásielka bude zákazníkovi po dohode zrušená alebo obratom znova odoslaná. Pokiaľ kupujúci pokutu nezaplatí do 14 dní od upozornenia na zaplatenie pokuty na účet predávajúceho, bude od neho vymáhaná škoda podľa obchodného a občianskeho zákonníka, ktorú predávajúcemu spôsobil. 

Poplatky za upomienky:
0,00 € ( 0 SK) - upomienka na zaplatenie č.1 - posielaná emailom aj SMS-kou
1,66 € (50 SK) - upomienka na zaplatenie č.2 - posielaná poštou (obyčajne)
1,66 € (50 SK) - upomienka na zaplatenie č.3 - posielaná poštou (doporučene)

Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Splatnosť upomienok je spravidla 14 dní od odoslania, (presný dátum, suma a číslo objednávky budú vždy uvedené v upomienke). 

Poplatky spojené so súdnym a exekučným konaním:
26,56 € (800 SK) - vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz obchodom 
26,56 € (800 Sk) - vystavenie žiadosti na exekučné konanie obchodom
9,96 € (300 Sk) - podanie návrhu na exekučné konanie (poplatok exekútora)
+ ďalšie poplatky exekútora

6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, emailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.svadba-snv.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.

2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

- zaplatením dobierky pri jej prevzatí

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

PLATBA PREVODOM NA ÚČET: 
Názov účtu: Ing. Silvia Ledecká Chraščová
Meno banky : TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu: 292 483 4 055 
Kód banky: 1100
Variabilný symbol: názov produktu

3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Článok V.

Ochrana osobných údajov

1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

4. Pri spracovaní osobných dát sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov. Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy /zrušenie registrácie.